גרמניה – פסיקת בג"ץ תקדימית בנושא אשפוז בכפייה

Federal Supreme Court
Message of the Press Office
No 115/2012

בית משפט העליון פדרלי
הודעה של לשכת העיתונות
מס. 115/2012

No sufficient legal basis for enforced treatment per guardianship law

אין בסיס משפטי מספק לכפות טיפול באמצעות חוק האפוטרופסות

The civil senate XII., which is inter alia responsible for the guardianship law, decided in two proceedings that a legislative basis which fullfils the constitutional requirements for enforced treatment based on the guardianship law is currently missing.

הסנאט האזרחי, שהוא האחראי, בין השאר, לחוק האפוטרופסות, החליט  בשני הליכים שבסיס תחוקתי/חקיקתי שממלא את דרישות החוקה בנושא טיפול כפוי המבוסס על חוק האפוטרופסות, הוא כיום חסר.

In both legal proceedings, the guardians asked for the approval of enforced treatment for persons concerned who were placed under guardianship because of a mental disorder and who were unable to give consent and were committed in a closed ward. These needed a medical treatment because of their treatment, but refused the treatment because of their illness. The applications of the guardians remained unsuccessful in front of the local court and the regional court. The regional courts granted the appeals on points of law from the guardians who continued to follow their applications to get approval for enforced treatment based on guardianship law. The XII civil senate refused both appeals on points of law.

בשני ההליכים המשפטיים, האפוטרופוסים ביקשו אישור לכפות טיפול מפאת דאגה למי שמאושפזים תחת אפוטרופסות עקב הפרעה נפשית ושאינם מסוגלים לתת הסכמה ושהיו מאושפזים במחלקות סגורות.
אלו נזקקים לטיפול רפואי בגלל הטיפול שלהם, אך מסרבים לטיפול בגלל החולי שלהם.
הבקשות של האפוטרופסים נותרו ללא הצלחה מול בית המשפט מקומי ובית המשפט המחוזי. בתי המשפט המחוזיים/מקומיים נענו לערעורים על בסיס נקודות בחוק האפוטרופסות שממשיך לעקוב אחר הבקשות שלהם לתת אישור לטיפול כפוי המבוסס על חוק האפוטרופסות.
הסנאט האזרחי סירב לשני הערעורים על בסיס אותן נקודות של חוק האפוטרופסות.

 

A guardian can be given the allowance – in the frame of the responsibilites for health care – to give consent for the medical treatment on behalf of the person concerned. Per the current jurisdiction of the senate this embraced also the allowance to act against the will of the person concerned against a medical measure if the person concerned is committed in a closed ward and if the guardianship court has approved the commitment for healing treatment per § 1906 Para 1, No 2 BGB (Civil Law Book). The Federal Court doesn´t hold this view anymore. This is due to the following:

אפוטרופוס יכול לתת הסכמה, במסגרת הרשות שלו לפעול לטובת הבריאות של האדם שתחת חסותו, לטיפול הרפואי בשם הדאגה לאדם הנוגע בדבר.  לכל תחום השיפוט של הסנאט הזה, אימצו את הרשות לפעול נגד הרצון של האדם נגד טיפול רפואי, אם טובת האדם היא אשפוז במחלקה סגורה, ואם בית המשפט לאפוטרופסות אישר את האשפוז לטיפול מבריא לפי סעיף 1906 פסקה 1, מס. 2 (ספר החוק האזרחי).
בית המשפט הפדרלי לא מחזיק בדעה זאת יותר. זאת בשל:

The Federal Constitutional Court decided in two landmark decisions in 2011 (BverfG FamRZ 2011, 1128 and FamRZ 2011, 1927) that the enforced treatment of a person commited in the forensic system is only admissible on the basis of a law which defines the prerequesites of the admissibility of the interferance.

בית המשפט החוקתי הפדראלי החליט בשתי החלטות תקדימיות בשנת 2011 כי הטיפול הכפוי של אדם המאושפז במערכת המשפטית הוא קביל ומותר רק על בסיס החוק שמגדיר את הדרישות קדם שיהפכו את ההתערבות לקבילה ומותרת. אלו ההחלטות:

(BverfG FamRZ 2011, 1128 and FamRZ 2011, 1927)

The wide ranging powers of the institution where the person is committed restrict the possibilities to support and accompany from people outside the institution and bring the person committed into a situation of a big dependency where his needs – which are protected by the basic law – get insufficiently adhered to for example due to own interests of the hospital or its staff when they don´t have enough personnel or because of routines.

הסמכויות רחבות ההיקף של המוסד שבו האדם הנוגע לדבר מאושפז מגבילות את האפשרויות לתמיכה וליווי של אנשים מחוץ למוסד ומביא את האדם המאושפז למצב של תלות גדולה במקומות שהצרכים שלו – אשר מוגנים ע"י החוק הבסיסי – לא מסופקים לו בצורה מספקת לדוגמה לאור אינטרסים של בית החולים או הצוות המטפל, כאשר אין להם מספיק כוח אדם או בגלל שגרות כאלו ואחרות שלהם.

 In the view of the Federal Court these requirements basically also apply to enforced treatment in the frame of a commitment per the guardianship law.

מנקודת המבט של בית המשפט הפדראלי דרישות אלה חלות גם על טיפול כפוי במסגרת של אשפוז במוסד לחולי רוח על פי חוק האפוטרופסות.

Definition of COMMITMENT

1

a : an act of committing to a charge or trust: as (1) : a consignment to a penal or mental institution

Karlsruhe, 17th July 2012

Press office of the Federal Supreme Court

76125 Karlsruhe, Germania

Telefon: 0721-159-5013

Telefax: 0721-159-5501

קרלסרוהה, ה -17 ביולי 2012

משרד העיתונות של בית המשפט העליון הפדרלי

76125 קרלסרוהה, גרמניה

טלפון:  0721-159-5013

טלפקס: 0721-159-5501נפגעת מטיפול פסיכיאטרי? דווח לנו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *